NOTA PRAWNA
Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

OCHRONA DANYCH / OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI
Prestige Apartments Spółka Jawna może poprosić Użytkownika podczas wizyty w serwisie o przekazanie informacji osobistych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. Prestige Apartments nie wykorzysta danych Użytkownika zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta oraz wysyłki informacji na temat oferty mieszkaniowej/ wynajmu/ inwestycji lub specjalnych ofertach. Dla tych celów  dane Użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane. Prestige Apartments deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Użytkowniku osobom trzecim.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych jest Prestige Apartments Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, Ul. Piastowska 165, 80-358 Gdańsk. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności  (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji podane na stronie prestige-apartments.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c.

§2. ADMINISTRATOR DANYCH

1. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na do newsletter.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

b. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

d. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@prestige-apartments.pl

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Wdrożyliśmy, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

11. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, nr telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych w celu przesłania oferty mieszkaniowej/najmu/ inwestycji wyraźnie wskazanej przez Użytkownika, wszystkich kroków prowadzących do zaprezentowania oferty oraz zaprezentowania użytkownikowi procedur związanych z wyborem nieruchomości i planowanym jej zakupem/najmem, między innymi sposób rezerwowania wybranej nieruchomości przez Użytkownika, opisania czynności niezbędnych do momentu podpisania umowy sprzedaży/najmu.

12. Strona prestige-apartments.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych zawartych w logach aktywności serwera hostingowego (np. adres IP, rodzaj przeglądarki.

13. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.prestige-apartments.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

16. Korzystanie ze strony Prestige Apartments ( www.prestige-apartments.pl ) jest równoznaczne z akceptacją powyższej polityki przez Użytkownika.

17. Prestige Apartments może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej polityce prywatności przez opublikowanie swojej stronie www.prestigeapartments.pl zaktualizowanych warunków. Zaktualizowana polityka prywatności wchodzi w życie automatycznie, po upływie 30 dni od jej opublikowania.