1. REZERWACJA

 1. Rezerwacji można dokonać w następujący sposób:
  wypełniając formularz rezerwacji na stronie: www.prestige-apartments.pl , telefonicznie pod numerem telefonu: 515-970-000 lub
  wysyłając maila na adres: biuro@prestige-apartments.pl .
 2. Po przesłaniu wiadomości za pomocą formularza lub maila, Klient otrzymuje informację zwrotną dotyczącą realizacji wstępnej rezerwacji wraz z terminem wpłaty zadatku.
 3. Zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji powinien zostać wpłacony na numer rachunku bankowego Prestige Apartments podany w wiadomości zwrotnej, w ciągu 24 godzin od chwili złożenia rezerwacji. Brak opłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w wysłanym przez Prestige Apartments e-mailu jest możliwa po potwierdzeniu dostępności, w tym przypadku przywracana jest rezerwacja o ile Prestige Apartments dysponuje dostępnym apartamentem.
 4. Rezerwacja  uzyskuje status rezerwacji potwierdzonej w momencie otrzymania wpłaty w kwocie zadatku na podany rachunek bankowy lub po przesłaniu potwierdzenia jej dokonania na adres mailowy: biuro@prestige-apartments.pl .
 5. Po potwierdzeniu rezerwacji Klient otrzyma e-mail informacyjny zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące apartamentu (w tym jego adres) oraz kwotę pozostałą do zapłaty w dniu przyjazdu.
 6. Podpisanie Umowy przez Strony nastąpi w momencie zakwaterowania Klienta w apartamencie. Klient w momencie podpisywania Umowy zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości i uiszczenia reszty należności (różnica pomiędzy całkowitą kwotą rezerwacji a kwotą zadatku) w gotówce lub kartą kredytową. W przypadku rezygnacji z przedmiotu Umowy wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (art. 394 KC).
 7. Klucze do apartamentu zostaną wydane dopiero po dokonaniu ww. formalności.

2. ZMIANY REZERWACJI, REZYGNACJA, APARTAMENT ZASTĘPCZY

 1. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Prestige Apartments . Klient informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej Prestige Apartments o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Firma Prestige Apartemnts zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.
 3. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej oznacza anulacje rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej.
 5. W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.
 6. Firma Prestige Apartments zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienia apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zmianę apartamentu, umowa ulega zmianie a firma Prestige Apartments ma obowiązek zwrotu Klientowi pobranej opłaty rezerwacyjnej.
 7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Prestige Apartments zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego, o ile takim będzie dysponował. W przypadku braku wolnego apartamentu Prestige Apartments ma prawo anulować rezerwację.
 8. Prestige Apartments ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Prestige Apartments nie będzie mogło być zagwarantowane. W takim przypadku kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

3. PRZYJAZDY GOŚCI

 1. Zakwaterowanie gości odbywa się w godzinach od 14:00 do 19:00.
 2. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z personelem Prestige Apartments. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy pod nr telefonu podanym na stronie internetowej.
 3. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 14.00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej).
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem Prestige Apartments.
 5. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest jednorazowa opłata: 20:00 – 22:00 (50,00 PLN), 22:00 – 2:00 (100,00 PLN). W przypadku braku kontaktu, na dzień przed przyjazdem, firmie Prestige Apartments przysługuje prawo do samodzielnego ustalenia godziny zakwaterowania Klienta.
 6. Przekazanie kluczy do apartamentu Klientowi nastąpi w biurze firmy Prestige Apartments lub na miejscu po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Prestige Apartments
 7. Pracownik Prestige Apartments ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy klient:

– nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowuje się w sposób agresywny.

4. WYJAZDY GOŚCI

 1. Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 11.00. Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika Prestige Apartments przed wyjazdem o planowanej godzinie opuszczenia apartamentu i umówienia się na przekazanie lokalu. W przypadku zaniechania którejś z wyżej wymienionych czynności, Prestige Apartments ma prawo obciążyć Klienta kosztami najmu kolejnej doby. W przypadku wykwaterowania przed godziną 7:00 pobierana jest jednorazowa opłata 50,00 PLN.
 2. Wyjazd z apartamentu po godzinie 11:00 bez wcześniejszego ustalenia z pracownikiem Prestige Apartments, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.
 3. Klient zobowiązany jest do pozostawienia obiektu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu pierwotnego w dniu zakwaterowania oraz pozostawienia naczyń i urządzeń kuchennych w czystości. Jeżeli dojdzie do zniszczeń gość obowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie zgodnie z wyceną Prestige Apartments.
 4. W przypadku braku kontaktu na dzień przed wyjazdem, pracownikowi Prestige Apartments przysługuje prawo do samodzielnego ustalenia godziny wykwaterowania gościa niekolidującej z jego harmonogramem pracy, jednak nie później niż do godziny 11:00.
 5. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu rezydentowi firmy, może spowodować roszczenia ze strony Prestige Apartments.
 6. Przedłużenie pobytu należy zgłosić rezydentowi najpóźniej do godziny 17:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, o ile Prestige Apartments będzie dysponować wolnymi apartamentami.

5. CENY, OPŁATY, SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny oferowane przez firmę Prestige Apartments są wyrażone w PLN lub € i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
 2. Obliczenie wynagrodzenia za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem.
 3. Płatności można dokonać w następujący sposób:

– gotówką
– przelewem elektronicznym (przelew / przelew bezpośredni)
– kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

 1. Możliwe jest także dokonanie płatności bankowym przelewem zagranicznym, przy czym wszystkie dodatkowe opłaty z tym związane pokrywa dokonujący płatności
 2. Opłata uiszczana przez Klienta nie zawiera: opłaty klimatycznej oraz opłaty za sprzątanie końcowe ( pościele, ręczniki, galanteria hotelowa).
 3. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie) są wliczone w koszt pobytu.
 4. Opłata nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny, łóżeczka dziecięcego, wanienki oraz kosztu pobytu zwierzęcia.
 5. Na życzenie Klienta firma Prestige Apartments może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury, w trakcie dokonania rezerwacji.
 6. Przy wykwaterowaniu, w przypadku stwierdzenia rażącego nieporządku w apartamencie, Klient zostanie obciążony dodatkową jednorazową opłatą w wysokości 150 PLN.
 7. W momencie zameldowania wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 500 PLN na wypadek ewentualnych szkód. Kaucja jest zwracana przy wymeldowaniu, po sprawdzeniu stanu apartamentu.
 8. Za każde nieuzasadnione wezwanie w trakcie pobytu do apartamentu pracownika Prestige Apartments zostanie naliczona kwota 50,00 PLN
 9. W apartamencie obowiązuje Zakaz Palenia i za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 300 PLN.
 10. Klient otrzymuje jeden komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy zostaje obciążony kwotą 200 PLN.

6. LICZBA OSÓB

 1. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. W razie naruszenia powyższego, Prestige Apartments ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji oraz dochodzenia kary umownej za każdą dodatkową osobę w wysokości 200 PLN/noc.
 2. Jeśli liczba osób podana przy rezerwacji miałaby ulec zmianie, Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Prestige Apartments. W przypadku noclegu dodatkowej osoby w apartamencie lub zmiany którejś z osób zakwaterowanych wskazanej w Umowie na inną, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Prestige Apartments najpóźniej w dniu przyjazdu, przy czym Prestige Apartments nie ma obowiązku wyrażenia zgody na powyższe.

7. POBYT DZIECKA

 1. Za pobyt dziecka do lat 6 nie pobiera się żadnych opłat. W przypadku chęci otrzymania dodatkowej pościeli dla dziecka Prestige Apartments pobierze dodatkową opłatę w wysokości 30 PLN.
 2. Opłata za dzieci powyżej 6 roku życia wynosi dokładnie tyle samo, ile w przypadku osoby dorosłej.
 3. W ramach dodatkowych opcji istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka turystycznego bez pościeli (koszt 100 PLN).

8. POBYT ZWIERZĄT

 1. W ramach dodatkowych opcji, jedynie w apartamentach z dostępnym wariantem pobytu zwierzęcia, istnieje możliwość wyboru jednej z nich. W przypadku psa lub kota Prestige Apartments pobierze opłatę w wysokości 100 PLN jednorazowo.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.

  9. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 2. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego obiektu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22.00 do 06.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Prestige Apartments  z powodu zachowania Klienta w apartamencie, osoba reprezentująca firmę ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 5. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, firma Prestige Apartments ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.
 6. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 7. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

10. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Firma Prestige Apartments nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Klienta lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie ich pobytu. Firma Prestige Apartments jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
 2. Firma Prestige Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 3. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w opisie apartamentu. W razie naruszenia tego punktu Prestige Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Prestige Apartments a Klientem jest polskie prawo. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Prestige Apartments.
 3. Firma Prestige Apartments zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej Prestige Apartments wraz z nową treścią Regulaminu.